Kategoria: BHP i P-POŻ

Szkolenia okresowe

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla osób zajmujących poniższe stanowiska pracy:

  • pracodawcy oraz inne osoby sprawujące  nadzór nad pracownikami (dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści),                                           
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,                                                   
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,  
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,              
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych,                                     

Cel szkolenia:

aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, sytuacje symulacyjne. Praktyczne prowadzenie dokumentacji szkoleniowej i pracowniczej.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

  • pracodawcy oraz inne osoby sprawujące  nadzór nad pracownikami – minimum 16 godzin - (co 5 lat)                                                        
  • stanowiska robotnicze – minimum 8 godzin (co 3 lata  - chyba, że ocena ryzyka zawodowego kwalifikuje stanowisko do szczególnie niebezpiecznych – 1 raz w roku),
  • stanowiska inżynieryjno-techniczne – minimum 16 godzin (co 5 lat),
  • osoby pełniące funkcje i zadania  służb BHP – minimum 32 godziny ( co 5 lat),                                       
  • stanowiska administracyjno-biurowe – minimum 8 godzin ( co 6 lat),                                   

Korzyści dla uczestnika:

poznanie praw i obowiązków Pracownika i Pracodawcy w ramach organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ocena ryzyka zawodowego poprzez omówienie ewentualnie występujących zagrożeń na danym stanowisku pracy. Zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym. Praca w warunkach szkodliwych, odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie przepisów BHP, p-poż., p-poraż.

Korzyści dla Firmy:

profilaktyka zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, likwidacji zagrożeń. Ochrona pracy zatrudnionych-profilaktyka zawodowa, wyposażenie i wymagania pomieszczeń, maszyn, urządzeń i pracowników. Spełnienie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa w dziedzinie BHP.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

każdorazowo w przypadku indywidualnego lub grupowego zainteresowania Firm lub pracowników.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjna w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Cena kursu zawiera:

Proces szkoleniowy, komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i zaświadczenie.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

Wymagania wstępne:


- ukończone 18 lat


Forma i czas trwania szkolenia:


- stacjonarne lub online
- 8h
 

Program szkolenia:

 


Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu

Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP,
- podać i wykonać najważniejsze czynności ratunkowe,
- nazwać główne zagrożenia mogące wystąpić w czasie pracy.
 

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna