Kategoria: BHP i P-POŻ

Aparaty, maski i kombinezony

Cel szkolenia:

specjalistyczne przeszkolenie osób mających do czynienia z substancjami chemicznymi, toksycznymi i szkodliwymi dla zdrowia w zakresie prowadzenia działań ratowniczych i  ewakuacyjnych ludzi oraz mienia, usuwania awarii, likwidacji zagrożeń jak również poprawnej obsługi urządzeń technicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu ochronnego.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla różnych grup zawodowych z uwzględnieniem branży i występujących w niej zagrożeń.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, potwierdzający umiejętności obsługiwania specjalistycznym sprzętem ochrony indywidualnej o raz postępowania z materiałami niebezpiecznymi.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne w komorach symulacyjnych i urządzeniach technicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu ochronnego i ratowniczego.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Wymagania wstępne:

- ukończone 18 lat

Forma i czas trwania szkolenia:

- stacjonarne lub online
 

Korzyści dla uczestnika:

nabycie praktycznych umiejętności prawidłowego korzystania z masek (p-gazowych i p-pyłowych), aparatów powietrznych i kombinezonów gazoszczelnych podczas realizacji procesów technologicznych oraz usuwania skutków awarii i uszkodzeń urządzeń technicznych, instalacji i rurociągów przemysłowych.

Korzyści dla Firmy:

podniesienie kwalifikacji zawodowych i bezpieczeństwa załogi. Przygotowanie do praktycznych działań w sytuacjach mogących powstać podczas awarii i zagrożeń.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

każdorazowo w przypadku indywidualnego lub grupowego zainteresowania Firm lub pracowników.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Cena kursu zawiera:

Proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i zaświadczenie.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna


Program szkolenia:Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu
​​​​​​​

Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP
- wymienić rodzaje, budowę i zastosowanie sprzętu ratowniczego
- podać najważniejsze czynności w czasie i po zakończeniu użytkowania sprzętu ratowniczego
- prawidłowo użyć sprzęt ratowniczy w praktyce
 

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna