Kategoria: BHP i P-POŻ

Mobilny trenażer pożarowy

Trenażer ten jest najbardziej zaawansowanym technologicznie, sterowanym komputerowo, zasilanym gazem systemem szkolenia strażaków i ratowników. Trening odbywa się w całkowicie realnym środowisku „żywego” ognia, naturalnej dla pożaru temperatury  i ograniczonej widoczności. System umieszczony jest w czterdziestostopowej naczepie przeznaczonej do transportu drogowego. Zapewnia to możliwość prowadzenia szkoleń w różnych miejscach bez długotrwałych przygotowań konstrukcyjnych i czasochłonnego uruchamiania systemu.

Całość wykonana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi europejskimi dyrektywami, regulacjami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń wykorzystujących gaz palny (DIN 14097 T2). Posiada również certyfikat TUV.

Trenażer jest stosowany do szkoleń zarówno zawodowych strażaków ratowników, jak i osób nie związanych profesją z pożarnictwem, a mogących stanąć w obliczu zagrożenia.

Trenażer Mobile Fire Trainer ML2000 daje możliwość uzyskania całkowicie realistycznych warunków pożarów wewnętrznych, a po zastosowaniu opcjonalnych makiet, również pożarów zewnętrznych. Wszystkie cechy takie jak rozmiar pożaru (zgodny z kubaturą trenażera), zachowanie płomieni, temperatura, hałas, intensywność oświetlenia, intensywność zadymienia, przeszkody, są zgodne z naturalnymi cechami występującymi w trakcie rzeczywistego pożaru. Pozwala to na realizację szkoleń i treningów z zakresu gaszenia, oraz prowadzenia akcji poszukiwawczej i ratunkowej.

Zastosowany w trenażerze system komputerowy daje instruktorom możliwość samodzielnego projektowania scenariuszy zdarzenia (pożarów klas A, B i C), oraz nieograniczonego powtarzania dokładnie tego samego scenariusza (porównywania zachowań szkolonych i stosowanych taktyk wielu grup w tym samym scenariuszu, oraz odwrotnie - zachowanie jednej grupy w wielu scenariuszach). W trenażerze można stosować od 2 do 4 miejsc pożarowych. Podstawowe to: uniwersalne – miejsca przeznaczone do postawienia różnych makiet (łóżko, kanapa, kuchnia gazowa, butle gazowe itp.), oraz flashover. Ponadto wstawiając schody można symulować pożar klatki schodowej oraz powtarzając miejsce uniwersalne – rozbudować możliwości symulacji pożaru pomieszczeń (np. pokój i kuchnia; kuchnia i garaż; itp.). Opcja klatki schodowej daje również możliwość prowadzenia szkoleń z zakresu akcji na wielu poziomach – z wyjściem na dach (lub odwrotnie), czy zejściem do piwnicy. Wszystkie miejsca pożarowe mają doprowadzone zasilanie powietrza. Zapobiega to przygaszaniu pożaru na skutek braku tlenu do spalania. Intensywność podawania powietrza (jego przepływ) jest sterowana przez komputer i zgodna z zadanym scenariuszem (intensywnością i rodzajem pożaru).

W scenariuszach można „projektować”:

  • chronologię zdarzeń,
  • wysokość temperatur na wysokości 1m i pod sufitem,
  • wysokość / wielkość pożaru,
  • stopień zadymienia,
  • rodzaj i intensywność hałasu (krzyki ludzi, wybuchy, dźwięk statku powietrznego, wycieki substancji pod ciśnieniem, itd.).

Oprócz prowadzenia szkolenia lub treningu za pomocą opracowanego wcześniej scenariusza, można trenażerem sterować ręcznie – z pomieszczenia kontrolnego lub z pilota zdalnego sterowania, który instruktor prowadzący i nadzorujący zajęcia ma przy sobie w czsie wejścia z grupą szkoloną do wnętrza trenażera. Zarówno z pomieszczenia kontrolnego jak i z pilota można całkowicie sterować trenażerem i w pełni go kontrolować.

Trenażer  Mobile Fire Trainer ML2000 daje więc możliwość nie tylko prowadzenia szkoleń, ale również sprawdzenia cech i możliwości psychofizycznych osób szkolonych, ich zachowań w miejscu pełnego zadymienia, wysokiej temperatury, dużego hałasu, nagłych zmian warunków i sytuacji. Jedyne ograniczenie w stwarzanych warunkach wynikają z certyfikacji TUV: trenażer nie pozwoli na generowanie temperatury pod sufitem wyższej niż 800stC.

System sterowania i kontroli trenażera, za sprawą czujników i sensorów rozmieszczonych w komorach szkoleniowych powoduje, że każde zachowanie szkolonych ma swoje konsekwencje dla pożaru, zgodne z prawdziwymi reakcjami ognia. Czujniki i elementy pomiarowe trenażera odnotowują sposób podawania medium gaśniczego oraz jego intensywność. Sensory temperatury wokół miejsca pożarowego podają sygnał do centralnego komputera. Z tych czujników komputer buduje obraz strugi medium – stopnia rozproszenia i miejsca podawania, oraz skuteczność schładzania po ugaszeniu pożaru. Mierniki przepływu, kontrolujące odprowadzaną z miejsca pożarowego wodę, dają natomiast sygnał pomiarowy przepływu – czyli ilości medium podanego do ugaszenia pożaru. Te parametry decydują w sposób odpowiedni do klasy pożaru o przytłumieniu lub zamknięciu zaworu dopływu gazu do miejsca pożarowego, czyli skutecznego lub nieskutecznego gaszenia. Do ugaszenia pożaru dochodzi wyłącznie w przypadku zastosowania właściwej taktyki. Jest możliwość ustanowienia priorytetów lub wyłączności parametru. Można wprowadzić jako wiodący czynnik rodzaju prądu, lub intensywności podawania. Można też wymagać od systemu aby  oba te czynniki były mierzone i decydowały jednocześnie.

Przebieg akcji gaśniczej jest więc całkowicie monitorowany. Pozwala to na tworzenie raportów (również w formie wydruków). Raporty mogą służyć zarówno do porównań pomiędzy grupami szkolonych, jak i skuteczności podnoszenia umiejętności poszczególnych osób.

Zadymienie wytwarzane przez wytwornicę dymu, daje możliwość ograniczenia gęstym dymem widoczności aż do zera. Dym jest gęsty i ciężki.

System bezpieczeństwa trenażera dokonuje ciągłych pomiarów wszystkich parametrów pracy trenażera oraz warunków panujących w pomieszczeniach szkoleniowych.

Z chwilą przekroczenia któregokolwiek z zadanych parametrów (temperatura, stężenia gazów w powietrzu), następuje uruchomienie trybu awaryjnego, czyli wyłączenie zasilania gazem, włączenie pełnego oświetlenia wnętrza, alarmu dźwiękowego, załączenie systemu oddymiania i odprowadzenia temperatury. W czasie kilku sekund warunki w komorach szkoleniowych pozwalają na wejście bez środków ochrony osobistej. We wszystkich miejscach trenażera, gdzie znajdują się jakiekolwiek instalacje gazowe, zainstalowane są czujniki stężenia propanu w powietrzu. Osiągnięcie poziomu procentowego dolnego stężenia wybuchowego powoduje uruchomienie trybu awaryjnego, ze skutkami jak powyżej. Monitoring stężenia propanu jest pomiarem ciągłym – odbywa się cały czas gdy trenażer jest zasilany energią elektryczną, niezależnie czy pracuje czy nie. Poza automatyką, istnieje możliwość uzyskania tego samego efektu – natychmiastowego wyłączenia systemu, poprzez wyłączniki awaryjne umieszczone na ścianach wewnątrz komór szkoleniowych, z pilota zdalnego sterowania obsługiwanego przez instruktora będącego wewnątrz ze szkolonymi, oraz z pomieszczenia sterowni – przez osobę nadzorującą szkolenie. Kolejnym elementem systemu bezpieczeństwa są płomienie „piloty” każdego miejsca pożarowego. Układ elektroniczny obserwuje stopień stabilności płomienia pilota, a czujniki temperatury notują czas wzrostu temperatury.

Element pierwszy określa stabilność płomienia, element drugi kontroluje wydajność gazu. Brak prawidłowych odczytów z w/w elementów bezpieczeństwa wyklucza możliwość otwarcia zaworów gazu zasilających pożary. Następne urządzenia czuwające nad bezpieczeństwem to zestaw jednostek pomiarowych na wszystkich instalacjach związanych z przepływem. Każdy fragment instalacji gazowej opatrzony jest czujnikiem przepływu lub ciśnienia. System monitoruje w sposób ciągły dane ze wszystkich pomiarów i w przypadku odchyłki od właściwego poziomu, unieruchomi trenażer. Podobnie dzieje się w przypadku linii zasilających w powietrze, dedykowanych zarówno do zasilania płomieni pilotów, jak i pożarów wewnątrz trenażera. Ostatnią instalacją monitorowaną w sposób ciągły są przewody oddymiania. Przed każdym uruchomieniem trenażera następuje pomiar podciśnienia w instalacji oddymiania. Podobnie jak w przypadku linii gazowych i powietrznych, odczyt inny niż zadany jako właściwy uniemożliwi uruchomienie pożarów.
Wszystkie wymienione powyżej elementy (czujniki, sensory, przepływomierze, itd.), decydują o uruchomieniu pożarów indywidualnie. Wystarczy wskazanie złego parametru z jednego z elementów bezpieczeństwa, a system komputerowy wykluczy możliwość uruchomienia pożaru. Awaria systemu komputerowego automatycznie na poziomie mechaniki uruchomi tryb awaryjny (z konsekwencjami opisanymi powyżej). Odcięcie zasilania elektrycznego powoduje przejście systemu kontroli na zasilanie UPS i włączenie trybu awaryjnego ograniczonego – wyłącznie zamknięcie dopływu gazu.

Trenażer zasilany jest propanem, co nie powoduje skażenia środowiska. Szkolenia można więc prowadzić bez szczególnego wyboru i przygotowania miejsca do ustawienia trenażera, ponieważ jego praca nie wpływa na otoczenie. Po szkoleniu nie ma dodatkowych kosztów i pracy w zakresie utylizacji pozostałych po pożarze węglowodorów. Do gaszenia w szkoleniach stosowana jest wyłącznie woda (jako medium gaśnicze), co nie powoduje zwiększania kosztów szkolenia, oraz nie wpływa na środowisko. Sterujący trenażerem system komputerowy przelicza podawaną wodę na skuteczność mediów stosowanych do gaszenia pożarów.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

Wymagania wstępne:

- ukończone 18 lat

Forma i czas trwania szkolenia:

- stacjonarne
- 8h

Program szkolenia:

 


Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu

Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- prawidłowo przeprowadzić akcję gaśniczą z wykorzystaniem systemu treningowego MOBILE FIRE TRAINER ML 2000
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu omawianych zagadnień.
 

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna