Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, F.H.U.P. „WOJTAR” Wacław Wojdak, informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny Województwa małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy
ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (dalej zwanym IZ).

2. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone F.H.U.P. „WOJTAR” Wacław Wojdak – Partnerowi w projekcie „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”  nr RPMP.10.02.02-12-0031/19-00 realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa – Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Tarnowie ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, w partnerstwie z F.H.U.P „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne z siedzibą w Tarnowie ul. Azotowa 31, 33-101 Tarnów

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. G RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z:

3.1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);

3.2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

3.3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

3.4. rozporządzenia wykonawczego WK Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22.09.2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

4. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”, w szczególności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, udzielenia i realizacji zamówienia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w ust. 5. Konsekwencje niepodania danych osobowych uniemożliwiają udział w projekcie „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” i wynikają z przepisów prawa.

6. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać powierzone osobom trzecim, realizującym na zlecenie Administratora czynności kontrolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

7. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w ust. 5, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

13. Sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych określa Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym obowiązująca w F.H.U.P. „WOJTAR” Wacław Wojdak  Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne.

14. F.H.U.P. „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych dopuszcza do ich przetwarzania w systemie informatycznym i tradycyjnym wyłączne osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

15. W ramach polityki bezpieczeństwa F.H.U.P. „WOJTAR” Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne stosuje odpowiednie środki informatyczne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych przed:

15.1. udostępnieniem ich osobą nieupoważnionym,

15.2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

15.3. przetwarzaniem z naruszeniem ustawy,

15.4. nieuprawnioną zmianą, utratą lub uszkodzeniem.

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna