Cele i opis projektu

Celem głównym tego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie w latach 2020 - 2023 u 2856 uczniów szkół zawodowych miasta Tarnowa w branżach: elektryczno-elektronicznej, mechanicznej i górniczo-hutniczej oraz u 70 uczniów z niepełnosprawnościami w ramach rozwoju społeczno – gospodarczego subregionu tarnowskiego, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 18 nauczycieli zawodu z w/w branż na terenie miasta Tarnowa.

Podczas trwania projektu uczniowie szkół Gminy Miasta Tarnowa prowadzących kształcenie zawodowe będą mogli skorzystać z różnych form doskonalenia  i zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Nabór na konkretną formę wsparcia prowadzony jest bezpośrednio w szkołach w sposób cykliczny. Oprócz pomocy uczniom projekt przewiduje również wsparcie dla kadry pedagogicznej.

Jako dopełnienie pomocy w doskonaleniu się uczniów w projekcie przewidziano również doposażenie bazy dydaktycznej. Pozwoli to rozbudować i zaktualizować w sposób istotny bazę dydaktyczną z uwzględnieniem tendencji technologicznych i zmieniających się realiów rynku pracy.

W ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” przewidziane są dla uczniów różnorodne rodzaje wsparcia (w tym: kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, staże i praktyki, doradztwo zawodowe oraz wizyty zawodoznawcze.

1. Kursy zawodowe:

  - w branży elektryczno – elektronicznej:

 • Kurs dla elektryków SEP (50 godzin).
 • Kurs obsługa i programowanie robota (20 godzin).
 • Kurs innowacyjna nauka projektowania i tworzenie produktu (30 godzin).
 • Kurs montaż i demontaż komponentów THT, SMD i BGA (25 godzin).
 • Kurs grafika komputerowa (30 godzin).
 • Kurs programowanie obiektów (40 godzin).
 • Kurs programowanie aplikacji desktopowych (50 godzin).
 • Kurs programowanie aplikacji internetowych (50 godzin).
 • Kurs programowanie gier komputerowych (50 godzin).

- w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej:

 • Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie – z egzaminem czeladniczym (100 godzin).
 • Kurs technolog, programista, operator obrabiarek sterujących numerycznie (100 godzin).
 • Kurs spawania metodą MAG (145 godzin).
 • Kurs spawania metodą TIG (145 godzin).
 • Kurs diagnostów samochodowych z elementami mechatroniki sam. (50 godzin).
 • Kurs zmiana opon i prostowanie felg (15 godzin).

2.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

- Język angielski branżowy
- Zajęcia komputerowe z zakresu ICT z następujących tematów:

 • Podstawy projektowania i tworzenia sieci komputerowych.
 • Tworzenie grafiki wektorowej w programie COREL DRAW.
 • CMS – strony internetowe.
 • Zaawansowane metody wykorzystanie pakietu biurowego MS Office.

- Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy: kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w tym organizacja pracy w małych zespołach z zastosowaniem gry edukacyjno

- symulacyjnej „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota” (15 godzin).

3.Warsztaty dla uczniów w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach na Uczelniach:

- Warsztaty z programowania.
- Warsztaty z grafiki i animacji 3D.
- System teleinformatyczne w transporcie.
- Funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego.

4. Staże i praktyki (150 godzin).

5. Wizyty zawodoznawcze.

6. Doradztwo zawodowe.


Dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowie oraz Zespołu Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie w ramach zadania B projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” są dostępne formy wsparcia:

1. Doradztwo zawodowe.

2. Kursy zawodowe:

 • Kurs programowania robotów w języku Scratch.
 • Kurs programowania gry edukacyjnej Scottie Go.
 • Kurs zdobienia ciast i tortów.
 • Kurs florystyczny.
 • Kurs carvingu.

3. Staże/praktyki zawodowe

4. Wizyta zawodoznawcza

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna