Kategoria: Uzupełnianie kwalifikacji

Kurs czeladniczy

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19.03.2019 r. ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019, poz. 652),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2019, poz. 2468),

Cel szkolenia:

szkolenie ma na celu przygotowanie słuchacza do państwowego egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej , który jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, określonego w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy lub klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Uzyskanie przez pracownika tytułu czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego w zawodzie.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej (teoretycznego i praktycznego) słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający zdobycie tytułu czeladnika w zawodzie oraz Certyfikat Europass.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, ćwiczenia.

Grupa docelowa:

od 5 do 10 osób (możliwe szkolenia indywidualne)

Czas trwania szkolenia:

od 40 godzin

Korzyści dla uczestnika:

podniesienie lub rozszerzenie kwalifikacji zawodowych – zdobycie podstawowego tytułu zawodowego.

Korzyści dla Firmy:

podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz poznanie nowoczesnych metod technologicznych występujących przy realizacji zadań produkcyjnych w zakładzie pracy.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

szkolenie indywidualne lub każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych – co najmniej 5 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych),

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, opłata egzaminacyjna oraz dyplom i certyfikat.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna