Kategoria: Uzupełnianie kwalifikacji

Hakowy urządzeń dźwigowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650).

Polska Norma PN-ISO 12480-Dźwignice. Bezpieczna eksploatacja. Część 1 – Postanowienia ogólne.

Cel szkolenia:

zapoznanie pracowników z wymogami obowiązujących przepisów transportu wewnątrzzakładowego, przy pracach montażowych, remontowych, budowlanych, transportu i przemieszczania ładunków w magazynach, na placach składowych z użyciem urządzeń dźwigowych wyposażonych w hak.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla osób indywidualnych, zorganizowanych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Kształcenia Kadr i po jego pozytywnym wyniku zostaje wydane zaświadczenie umożliwiające pracę jako hakowy urządzeń dźwignicowych.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacja oraz ćwiczenia praktyczne na poszczególnych urządzeniach technicznych.

Grupa docelowa:

od 5 do 10 osób

Wymagania wstępne:

- ukończone 18 lat

Forma i czas trwania szkolenia:

- stacjonarne
- 10h

Korzyści dla uczestnika:

podniesienie kwalifikacji zawodowych, poprawa bezpieczeństwa przy pracach transportowych, specjalizacja w obsłudze urządzeń technicznych,

Korzyści dla Firmy:

mechanizacja i przyspieszenie procesów transportowych, poprawa bezpieczeństwa w  firmie, rozszerzenie specjalizacji zawodowej pracowników,

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych – co najmniej 5 - 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i zaświadczenie.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

Program szkolenia:Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu

Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
- podać ogólne wiadomości o dozorze technicznym,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu omawianych zagadnień.
 

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna