Kategoria: Uzupełnianie kwalifikacji

Kurs pedagogiczny dla IPNZ

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1644),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 22.02.2019 r. ws. praktycznej nauki zawodu.
(Dz.U. 2019, poz. 391),

SZKOLENIE REALIZOWANE JEST NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY:

NP-III.5633.25.2021.BI

Cel szkolenia:

przygotowanie pracodawców, pracowników do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników.

Typ szkolenia:

Kurs jest w formie blended-learningowej tzn. zajęcia zostały podzielone na część stacjonarną i część zdalną na platformie e-learningowej Moodle. Dzięki zastosowaniu platformy e-learningowej podczas kursu będzie prowadzony zindywidualizowany proces nauczania – uczenia się w zakresie i tempie dostosowanym do potrzeb i możliwości jego uczestników.

Podczas zajęć stacjonarnych zastosowane będą zróżnicowane rodzaje metod nauczania: podające (wykład wspomagany prezentacją multimedialną), problemowe (wykład konwersatoryjny i metody aktywizujące np. metoda przypadków, mapa myśli, gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna) oraz metody praktyczne (metoda przewodniego tekstu, metoda projektu, stacje uczenia się, ćwiczenia produkcyjne) .

Podczas zajęć zdalnych (e-learningowych) zastosowane będą różne rodzaje aktywności uczestników kursu charakterystyczne dla platformy Moodle: forum (wymiany doświadczeń i dydaktyczne), głosowanie, słownik pojęć, testy (quizy), zadania (typu prześlij plik), baza danych, opinia zwrotna, lekcja.

Uczestnicy kształcenia będą pracowali na zajęciach stacjonarnych zbiorowo (równym frontem), zespołowo (w małych zespołach) oraz indywidualnie. Na platformie e-learningowej udzielane będą przez trenera kształcenia na odległość konsultacje e-learningowe indywidualne i zbiorowe w systemie synchronicznym i asynchronicznym.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu kończy się egzaminem stacjonarnym w formie ustnej złożonym przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez organizatora kształcenia (zgodnie z przepisem § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
Zgodnie z przepisem § 18 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych osoba kończąca kurs, o którym mowa w § 3 pkt. 5 rozporządzenia (w tym kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu) prowadzony przez placówkę lub ośrodek otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 5 do powyższego rozporządzenia.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, ćwiczenia metodyczne i praktyczne w prowadzeniu zajęć praktycznych i dokumentacji pedagogicznej.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

48 godzin

Korzyści dla uczestnika:

nabycie, podniesienie lub rozszerzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie szkolenia praktycznego młodzieży i dorosłych.

Korzyści dla Firmy:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – rozszerzenie uprawnień zawodowych.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

szkolenie indywidualne lub każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych – co najmniej 5 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych),

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i zaświadczenie.


KADRA SZKOLENIOWA 

Mgr inż. Bogumiła Surowiec – Edukator Kształcenia Zawodowego, Ekspert z zakresu Kształcenia
Mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec – Edukator Kształcenia Zawodowego, Ekspert z zakresu kształcenia, Trener kształcenia na odległość
Dr Edyta Kowalczyk-Boroń – Psycholog
 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – platforma szkoleniowa online 

2020 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna