Kategoria: Uprawnienia spawalnicze

Cięcie plazmowe

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) – Rozdział 16

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Cel szkolenia:

szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności ręcznego cięcia plazmowego.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

Zaświadczenie ukończenia kursu potwierdzające nabycie umiejętności ręcznego cięcia plazmowego wydany przez Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne w Tarnowie.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na spawalni.

Grupa docelowa:

od 10 do 15 osób

Wymagania wstępne:
- ukończone 18 lat

Forma i czas trwania szkolenia:

- stacjonarne
- 16h

Korzyści dla uczestnika:

zdobycie nowych kwalifikacji.

Korzyści dla Firmy:

podniesienie kwalifikacji załogi, nabycie nowych uprawnień i możliwości rozszerzenia świadczonych usług oraz podniesienie bezpieczeństwa wykonywania prac.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych – co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, zaświadczenie.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

Program szkolenia:



Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu

Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP,
- podać najważniejsze zasady działania urządzeń do cięcia palnikiem,
- ocenić jakość powierzchni po cięciu palnikiem,
- prawidłowo przeprowadzić cięcie palnikiem.

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna