Uprawnienia elektroenergetyczne i techniczne

Lista dostępnych szkoleń:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022, poz. 1392).

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019, poz. 1830).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2019, poz. 667,  z 2020, poz. 568).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012, poz. 1468).

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1008).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r.  w sprawie sposobu i warunków użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 1998 r. w sprawie szkolenia osób zatrudnionych przy bezpiecznym usuwaniu azbestu (Dz.U. 45, poz. 280 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie materiałów niebezpiecznych (Dz.U. 2011, nr 227, poz. 1367).

 

  • Uprawnienia elektryczne Grupa 1, seria E i D (o napięciu do 1 kV oraz bez ograniczenia napięcia),
  • Uprawnienia energetyczne, Grupa 2, seria E i D,
  • Uprawnienia gazowe, Grupa 3, seria E i D,
  • Uprawnienia palaczy do obsługi kotłów wysokoprężnych i CO, wszystkich typów i rodzajów paliw,
  • Uprawnienia do obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności powyżej 350 cm3.
  • Uprawnienia do usuwania i transportu wyrobów zawierających azbest,

Wszystkie szkolenia na uprawnienia techniczne kończą się egzaminem państwowym przed przedstawicielami Komisji Urzędu Regulacji Energetyki lub Urzędem Dozoru Technicznego

 

KADRA SZKOLENIOWA
Mgr Ryszard Skorupa – Specjalista z zakresu sieci, instalacji, urządzeń elektroenergetycznych (Grupa 1,2,3) z przygotowaniem do edukacji osób dorosłych
Mgr inż. Ryszard Małek – Specjalista z zakresu sieci, instalacji, urządzeń elektroenergetycznych (Grupa 1,2,3) z przygotowaniem do edukacji osób dorosłych
Inż. Stanisław Łopata – Specjalista z zakresu sieci, instalacji, urządzeń elektroenergetycznych (Grupa 1,2,3) z przygotowaniem do edukacji osób dorosłych
Mgr inż. Bogusław Pięta – Specjalista z zakresu sieci, instalacji, urządzeń elektroenergetycznych (Grupa 1,2,3) z przygotowaniem do edukacji osób dorosłych

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna