Kategoria: Uprawnienia elekroenergetyczne i techniczne

Obsługa i napełnianie zbiorników przenośnych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2019, poz. 667,  z 2020, poz. 568).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012, poz. 1468).

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1008).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. poz. 59).

Cel szkolenia:

adresatami szkolenia są osoby,  które zajmują się, bądź będą się zajmować zawodowo napełnianiem gazami oraz obsługą ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 na gazy skroplone. Szkolenia te są przede wszystkim wymagane dla stanowisk pracy takich jak : monter instalacji chłodniczych i pomp ciepła, strażacy, pracownicy szpitali, uzdrowisk, zatrudnieni w sektorze przemysłu spożywczego, płetwonurkowie oraz właściciele i pracownicy centrów i baz nurkowych obsługujący agregaty napełniające butle nurkowe, obsługa sprzętu paintball.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

po ukończeniu kursu słuchacze zdają teoretyczny i praktyczny egzamin państwowy przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, a po jego pozytywnym zaliczeniu wydawane jest zaświadczenie kwalifikacyjne wg. wzoru UDT.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na poszczególnych urządzeniach technicznych

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Wymagania wstępne:

- ukończone 18 lat

Forma i czas trwania szkolenia:

- stacjonarne
- 41h

Korzyści dla uczestnika:

przygotowanie do wykonywania czynności związanych z obsługą lub napełnianiem ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 na gazy skroplone

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji załogi, bezpieczna obsługa urządzeń podlegających dozorowi UDT, rozszerzenie zakresu świadczenia usług

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych – co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i zaświadczenie.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu

Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu działania UDT i TDT,
- wymienić przykłady materiałów w danych klasach,
- podać najważniejsze informacje z zakresu omawianych zagadnień.

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna