Kategoria: Uprawnienia elekroenergetyczne i techniczne

Uprawnienia energetyczne - grupa 2, seria E i D

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr 89, poz. 625 z 2006 r. z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019, poz. 1830).

Cel szkolenia:

nabycie nowych lub przedłużenie istniejących uprawnień na stanowisku eksploatacji lub/i dozoru urządzeń technicznych - energetycznych objętych Grupą 2  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych oraz przygotowanie do egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki.

Ważność uprawnień wynosi 5 lat - Ustawa Prawo energetyczne z dnia 4 marca 2005, (Dz. U. nr 62, poz. 552.)

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

„Świadectwo Kwalifikacyjne na stanowisku Eksploatacji lub/i Dozoru urządzeń energetycznych - Grupa 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne ”.

Metodologia szkolenia:

konsultacje z przypomnieniem dotychczasowych oraz omówieniem nowych przepisów, ćwiczenia na urządzeniach symulacyjnych, rozwiązywanie testów

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Forma i czas trwania szkolenia:

- 8h
- Stacjonarnie lub online

Korzyści dla uczestnika:

nabycie nowych lub weryfikacja istniejących (przedłużenie) do wykonawstwa, obsługi i dozoru urządzeń energetycznych.

Korzyści dla Firmy:

uzyskanie niezbędnych kwalifikacji dla członków załogi, które upoważniają tych pracowników do wykonawstwa, obsługi i dozoru urządzeń energetycznych.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych – co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, opłata egzaminacyjna.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematycznaEfekty kształcenia uzyskane po szkoleniu
Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
- podać i wykonać najważniejsze czynności ratunkowe,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu omawianych zagadnień.


Wymagania wstępne:

- ukończone 18 lat

Program szkolenia:

 

Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu

Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
- podać i wykonać najważniejsze czynności ratunkowe,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu omawianych zagadnień.​​​​​​​ 

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna