Kategoria: Urządzenia transportu bliskiego

Konserwacja urządzeń transportu bliskiego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2019, poz. 667,  z 2020, poz. 568).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012, poz. 1468).

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1008).

Osoba szkoląca może ubiegać się o uprawnienia  w zakresie „Konserwacji urządzeń transportu bliskiego” takich jak:

  • Konserwacja wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia - okres ważności 10 lat,
  • Konserwacja ciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia - okres ważności 10 lat,
  • Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia - okres ważności 5 lat,
  • Konserwacja suwnic wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia- okres ważności 5 lat,
  • Konserwacja żurawii stacjonarnych (uprawnia do konserwacji żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia) - okres ważności 10 lat,
  • Konserwacja żurawii samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych (uprawnia do konserwacji żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych oraz żurawi stacjonarnych i wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia) - okres ważności 5 lat,
  • Konserwacja dźwigników do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów - okres ważności 10 lat,
  • Konserwacja podestów ruchomych oraz załadowczych, w tym do transportu osób - okres ważności 5 lat,
  • Konserwacja dźwigów osobowych i towarowych - okres ważności 5 lat,
  • Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - okres ważności 5 lat

Cel szkolenia:

nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności objętych ramowym programem nauczania z zakresu budowy, obsługi, konserwacji urządzeń transportu bliskiego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu BHP i P-POŻ  jak również roli i funkcji dozoru technicznego. Przygotowanie do Egzaminu Państwowego przed Komisją UDT. Uprawnienia wydawane są wg. podanych powyżej okresów ważności.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla osób indywidualnych, zorganizowanych grup lub zakładów pracy.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

Świadectwo kwalifikacyjne „Konserwatora urządzeń dźwigowych w danej grupie urządzeń transportu bliskiego” wydane przez Urząd Dozoru Technicznego - bezterminowo.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na maszynowniach, placach manewrowych, warsztatach napraw i remontów urządzeń dźwigowych i podnośnikowych.

Grupa docelowa:

od 5 do 10 osób

Czas trwania szkolenia:

67 godzin w tym 47 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych.

Korzyści dla uczestnika:

podniesienie kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych uprawnień technicznych.

Korzyści dla Firmy:

podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, mechanizacja czynności przeładunkowych i transportowych.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

rutynowo dwa razy w miesiącu a także każdorazowo w przypadku indywidualnego lub grupowego zainteresowania Firm lub pracowników.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, opłata egzaminacyjna UDT.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna