Kategoria: Urządzenia transportu bliskiego

Wózki jezdniowe z wysięgnikiem

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2019, poz. 667,  z 2020, poz. 568).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012, poz. 1468).

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019, poz. 1008).

Cel szkolenia:

przygotowanie do prawidłowej i bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem  (tzw. MANITOU) oraz przygotowanie do egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla osób indywidualnych, zorganizowanych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Kształcenia Kadr i po jego pozytywnym wyniku zostają dopuszczeni do Egzaminu Państwowego przed Komisją właściwego Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik stanowi podstawę do wydania zaświadczenia przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi w/w urządzenia - okres ważności 5 lat.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacja oraz ćwiczenia praktyczne na poszczególnych urządzeniach technicznych.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

65 godzin.

Korzyści dla uczestnika:

podniesienie kwalifikacji zawodowych, poprawa bezpieczeństwa przy pracach transportowych, specjalizacja w obsłudze urządzeń technicznych,

Korzyści dla Firmy:

mechanizacja i przyspieszenie procesów transportowych, poprawa bezpieczeństwa w  firmie, rozszerzenie specjalizacji zawodowej pracowników,

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych – co najmniej 5 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, koszt egzaminu UDT.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna