Kategoria: Szkolenia specjalistyczne

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących na terenie UE.

Cel szkolenia:

przeszkolenie pracowników z aktualnych przepisów BHP i p-poż., p-poraż. podczas prowadzenia prac w sąsiedztwie urządzeń i instalacji elektrycznych.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego i otrzymują zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu.
Dokument wydawany w języku polskim i angielskim.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

8 godzin

Korzyści dla uczestnika:

podniesienie świadomości zawodowej pracowników występujących zagrożeń  w środowisku pracy.

Korzyści dla Firmy:

podniesienie kwalifikacji załogi oraz bezpieczeństwa w zakładzie pracy przy realizacji zadań zawodowych prowadzonych na terenie UE.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych – co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy, komplet materiałów dydaktycznych, egzamin oraz wydanie zaświadczenia/certyfikatu.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

Wymagania wstępne:


- ukończone 18 lat

 

Program Szkolenia

 Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu


Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
- podać i wykonać najważniejsze czynności ratunkowe,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu omawianych zagadnień.
 

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna