Kategoria: Szkolenia specjalistyczne

Bezpieczeństwo pracy w atmosferze wybuchowej - ATEX

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/34/UE  z dnia 26 lutego 2014 roku tzw. ATEX 114
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817).

Dyrektywa 1999/92/WE z dnia 16 grudnia 1999 roku tzw. ATEX 153
w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na przebywanie w środowiskach potencjalnie wybuchowych.
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Cel szkolenia:

nabycie wiadomości i świadomości o minimalnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanego z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte, konsultacje lub zamknięte dla indywidualnych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Dokument potwierdzający ukończenie formy doskonalenia zawodowego:

po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego i otrzymują zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu.
Dokument wydawany w jeżyku polskim i angielskim.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

8 godzin

Korzyści dla uczestnika:

podniesienie świadomości pracowników w środowisku pracy o możliwościach powstawania zagrożeń i sposobów ich zapobiegania.

Korzyści dla Firmy:

podniesienie kwalifikacji zawodowych załogi, bezpieczeństwa w zakładzie pracy oraz spełnienie wymagań prawnych w w/w zakresie.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych – co najmniej 10 osób.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Cena kursu zawiera:

proces szkoleniowy, komplet materiałów dydaktycznych, egzamin oraz wydanie zaświadczenia/certyfikatu.

 

Formy wsparcia w utrwaleniu efektów uczenia się:

- spotkania i sesje poszkoleniowe
- konsultacje (stacjonarne i online)
- dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się – biblioteka tematyczna

Program szkolenia

 

Efekty kształcenia uzyskane po szkoleniu

Kursant potrafi:
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu BHP,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
- podać i wykonać najważniejsze czynności ratunkowe,
- podać najważniejsze wiadomości z zakresu omawianych zagadnień.
 

 

 

2021 CSK Tarnów - Centrum szkoleniowe | Polityka prywatności | Klauzula informacyjna