Wyszukaj na stronie

Infolinia

phonetop.png 14 621 11 10


Platforma e-learningowa

SZKOLENIA BHP i PRZECIWPOŻAROWE


Podstawa prawna organizowanych szkoleń: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27-07-2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860; z późniejszymi zmianami)

Instruktaże ogólne i stanowiskowe dla wszystkich grup zawodowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27-07-2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860; z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Celem instruktażu stanowiskowego jest przygotowanie pracowników do podjęcia nowej pracy, bądź rozszerzenia jej o nowe  urządzenia techniczne lub stanowiska pracy zapoznanie z obowiązującymi przepisami BHP i P-POŻ. oraz występującymi zagrożeniami.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla osób indywidualnych, zorganizowanych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Certyfikat ukończenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27-07-2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860; z późniejszymi zmianami).

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje, praktyczne wykonywanie przewidzianych czynności na danym stanowisku pracy.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

minimum od 4 do 8 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Poznanie praw i obowiązków Pracownika i Pracodawcy w ramach organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ocena ryzyka zawodowego poprzez omówienie ewentualnie występujących zagrożeń na danym stanowisku pracy. Zapobieganie wypadkom i sytuacjom krytycznym.

Korzyści dla Firmy:

Profilaktyka zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, likwidacji zagrożeń. Ochrona pracy zatrudnionych.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

rutynowo dwa razy w miesiącu a także każdorazowo w przypadku indywidualnego lub grupowego zainteresowania Firm lub pracowników.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych).

Informacje co jest wliczone w cenę:

Proces szkoleniowy, komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Szkolenia okresowe na wszystkich zajmowanych stanowiskach zawodowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27-07-2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860; z późniejszymi zmianami).

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla osób zajmujących poniższe stanowiska:

 • pracodawcy oraz inne osoby sprawujące  nadzór nad pracownikami,                                            
 • stanowiska robotnicze,                                                   
 • stanowiska inżynieryjno-techniczne,  
 • osoby pełniące funkcje i zadania  służb BHP,                
 • stanowiska administracyjno-biurowe,                                   

Cel szkolenia:

Zapoznanie lub przypomnienie szkolonym osobom obowiązujących przepisów i zasad w zakresie BHP, P-POŻ., P-PORAŻ., udzielania I pomocy przedlekarskiej, analizy ryzyka zawodowego, przyczyn powstawania i zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, stosowania środków ochrony indywidualnej oraz regulaminów, zarządzeń i instrukcji obowiązujących u danego Pracodawcy. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Analiza obowiązujących Dyrektyw UE.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Certyfikat ukończenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27-07-2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860; z późniejszymi zmianami).

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, sytuacje symulacyjne. Praktyczne prowadzenie dokumentacji szkoleniowej i pracowniczej.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

pracodawcy oraz inne osoby sprawujące  nadzór nad pracownikami od 16 do 24 godzin     (co 5 lat)                                                        
stanowiska robotnicze od 8 do 16 godzin (co 3 lata  - chyba, że ocena ryzyka zawodowego kwalifikuje stanowisko do szczególnie niebezpiecznych 1 raz w roku),
stanowiska inżynieryjno-techniczne od 16 do 20 godzin (co 5 lat),
osoby pełniące funkcje i zadania  służb BHP od 32 do 42 godzin ( co 5 lat),                                       
stanowiska administracyjno-biurowe od 8 do 12 godzin ( co 6 lat),                          
                               
Korzyści dla uczestnika:

Poznanie praw i obowiązków Pracownika i Pracodawcy w ramach organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ocena ryzyka zawodowego poprzez omówienie ewentualnie występujących zagrożeń na danym stanowisku pracy.
Zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym. Praca w warunkach szkodliwych, odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie przepisów BHP, p-poż., p-poraż.

Korzyści dla Firmy:

Profilaktyka zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, likwidacji zagrożeń. Ochrona pracy zatrudnionych-profilaktyka zawodowa, wyposażenie i wymagania pomieszczeń, maszyn, urządzeń i pracowników.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Rutynowo dwa razy w miesiącu a także każdorazowo w przypadku indywidualnego lub grupowego zainteresowania Firm lub pracowników.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjna w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

Proces szkoleniowy, komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Szkolenie z zakresu I pomocy przedlekarskiej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz.U. z 2006 roku, nr 191, poz. 1410 z późniejszymi zmianami)

Cel szkolenia:

Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności udzielania I pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach i kolizjach komunikacyjnych.

Typ szkolenia:

Stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla różnych grup zawodowych z uwzględnieniem branży i występujących w niej zagrożeń.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Certyfikat ukończenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27-07-2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860; z późniejszymi zmianami).

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie i sprzęcie medycznym używanym przy ratowaniu osób poszkodowanych (praktyczne zastosowanie urządzenia AED).Praktyczne opatrywanie ran i transport poszkodowanych. Rola punktów medycznych.

Grupa docelowa:

od 10 do 15 osób

Czas trwania szkolenia:

od 8 do 14 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie umiejętności udzielania I pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym w wypadkach i katastrofach. Nabycie umiejętności praktycznych podczas działań ratowniczych (powiadamianie służb ratowniczych przy wykorzystaniu CPR nr 112).

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie poziomu samo zabezpieczenia załogi w udzielaniu I pomocy przedlekarskiej jak również realizacji postanowień Dyrektyw UE. Przeszkolenie grup zawodowych i młodzieży szkolnej z zakresu udzielania I pomocy przedlekarskiej.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Rutynowo dwa razy w miesiącu a także każdorazowo w przypadku indywidualnego lub grupowego zainteresowania Firm lub pracowników.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

Proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 roku nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami)

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie ochrony p-poż. oraz udziału pracowników w akcjach ratowniczych i usuwaniu awarii. Praktyczna obsługa podstawowego sprzętu pożarniczego.

Typ szkolenia:

Stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla różnych grup zawodowych z uwzględnieniem branży i występujących w niej zagrożeń.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Certyfikat ukończenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27-07-2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860; z późniejszymi zmianami).

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie praktycznej obsługi sprzętu pożarniczego.

Grupa docelowa:

od 10 do 15 osób

Czas trwania szkolenia:

od 8 do 14 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych udziału w akcjach gaśniczych, ewakuacyjnych, awaryjnych i klęsk żywiołowych, praktyczne obsługiwanie się sprzętem pożarniczym.

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie stanu bezpieczeństwa i ochrony p-poż. w zakładzie pracy i życiu codziennym załogi. Zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom. Przygotowanie praktyczne do prowadzenia akcji ratowniczej.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

rutynowo dwa razy w miesiącu a także każdorazowo w przypadku indywidualnego lub grupowego zainteresowania Firm lub pracowników.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

Proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Szkolenie z zakresu obsługi masek, aparatów powietrznych i kombinezonów gazoszczelnych

Cel szkolenia:

Specjalistyczne przeszkolenie osób mających do czynienia z substancjami chemicznymi, toksycznymi i szkodliwymi dla zdrowia w zakresie prowadzenia działań ratowniczych i  ewakuacyjnych ludzi oraz mienia, usuwania awarii, likwidacji zagrożeń jak również poprawnej obsługi urządzeń technicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu ochronnego.

Typ szkolenia:

Stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla różnych grup zawodowych z uwzględnieniem branży i występujących w niej zagrożeń.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Certyfikat ukończenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27-07-2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860; z późniejszymi zmianami) potwierdzający umiejętności obsługiwania specjalistycznym sprzętem ochrony indywidualnej o raz postępowania z materiałami niebezpiecznymi zgodnie z wytycznymi ADR.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne w komorach symulacyjnych i urządzeniach technicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu ochronnego i ratowniczego.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 8 do 16 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie praktycznych umiejętności prawidłowego korzystania z masek (p-gazowych i p-pyłowych), aparatów powietrznych i kombinezonów gazoszczelnych podczas realizacji procesów technologicznych oraz usuwania skutków awarii i uszkodzeń urządzeń technicznych, instalacji i rurociągów przemysłowych.

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych i bezpieczeństwa załogi. Przygotowanie do praktycznych działań w sytuacjach mogących powstać podczas awarii i zagrożeń.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Rutynowo dwa razy w miesiącu a także każdorazowo w przypadku indywidualnego lub grupowego zainteresowania Firm lub pracowników.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

Proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Praktyczne przeprowadzanie akcji gaśniczych z wykorzystaniem Mobilnego systemu treningowego MOBILE FIRE TRAINER ML 2000,

Praktyczne przeprowadzanie akcji gaśniczych z wykorzystaniem

Mobilnego systemu treningowego
Mobile Fire Trainer ML 2000

mobilnytrenazer.jpg

Trenażer ten jest najbardziej zaawansowanym technologicznie, sterowanym komputerowo, zasilanym gazem systemem szkolenia strażaków i ratowników. Trening odbywa się w całkowicie realnym środowisku żywego ognia, naturalnej dla pożaru temperatury  i ograniczonej widoczności. System umieszczony jest w czterdziesto stopowej naczepie przeznaczonej do transportu drogowego. Zapewnia to możliwość prowadzenia szkoleń w różnych miejscach bez długotrwałych przygotowań konstrukcyjnych i czasochłonnego uruchamiania systemu.

Całość wykonana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi europejskimi dyrektywami, regulacjami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń wykorzystujących gaz palny (DIN 14097 T2). Posiada również certyfikat TUV.

Trenażer jest stosowany do szkoleń zarówno zawodowych strażaków ratowników, jak i osób nie związanych profesją z pożarnictwem, a mogących stanąć w obliczu zagrożenia.

Trenażer Mobile Fire Trainer ML2000 daje możliwość uzyskania całkowicie realistycznych warunków pożarów wewnętrznych, a po zastosowaniu opcjonalnych makiet, również pożarów zewnętrznych. Wszystkie cechy takie jak rozmiar pożaru (zgodny z kubaturą trenażera), zachowanie płomieni, temperatura, hałas,

intensywność oświetlenia, intensywność zadymienia, przeszkody, są zgodne z naturalnymi cechami występującymi w trakcie rzeczywistego pożaru. Pozwala to na realizację szkoleń i treningów z zakresu gaszenia, oraz prowadzenia akcji poszukiwawczej i ratunkowej.

Zastosowany w trenażerze system komputerowy daje instruktorom możliwość samodzielnego projektowania scenariuszy zdarzenia (pożarów klas A, B i C), oraz nieograniczonego powtarzania dokładnie tego samego scenariusza (porównywania zachowań szkolonych i stosowanych taktyk wielu grup w tym samym scenariuszu, oraz odwrotnie - zachowanie jednej grupy w wielu scenariuszach). W trenażerze można stosować od 2 do 4 miejsc pożarowych. Podstawowe to: uniwersalne miejsca przeznaczone do postawienia różnych makiet (łóżko, kanapa, kuchnia gazowa, butle gazowe itp.), oraz flashover. Ponadto wstawiając schody można symulować pożar klatki schodowej oraz powtarzając miejsce uniwersalne rozbudować możliwości symulacji pożaru pomieszczeń (np. pokój i kuchnia; kuchnia i garaż; itp.). Opcja klatki schodowej daje również możliwość prowadzenia szkoleń z zakresu akcji na wielu poziomach z wyjściem na dach (lub odwrotnie), czy zejściem do piwnicy. Wszystkie miejsca pożarowe mają doprowadzone zasilanie powietrza. Zapobiega to przygaszaniu pożaru na skutek braku tlenu do spalania. Intensywność podawania powietrza (jego przepływ) jest sterowana przez komputer i zgodna z zadanym scenariuszem (intensywnością i rodzajem pożaru).

W scenariuszach można projektować:

 • chronologię zdarzeń,
 • wysokość temperatur na wysokości 1m i pod sufitem,
 • wysokość / wielkość pożaru,
 • stopień zadymienia,
 • rodzaj i intensywność hałasu (krzyki ludzi, wybuchy, dźwięk statku powietrznego, wycieki substancji pod ciśnieniem, itd.).


Oprócz prowadzenia szkolenia lub treningu za pomocą opracowanego wcześniej scenariusza, można trenażerem sterować ręcznie z pomieszczenia kontrolnego lub z pilota zdalnego sterowania, który instruktor prowadzący i nadzorujący zajęcia ma przy sobie w czasie wejścia z grupą szkoloną do wnętrza trenażera. Zarówno z pomieszczenia kontrolnego jak i z pilota można całkowicie sterować trenażerem i w pełni go kontrolować.

Trenażer  Mobile Fire Trainer ML2000 daje więc możliwość nie tylko prowadzenia szkoleń, ale również sprawdzenia cech i możliwości psychofizycznych osób szkolonych, ich zachowań w miejscu pełnego zadymienia, wysokiej temperatury, dużego hałasu, nagłych zmian warunków i sytuacji. Jedyne ograniczenie w stwarzanych warunkach wynikają z certyfikacji TUV: trenażer nie pozwoli na generowanie temperatury pod sufitem wyższej niż 800stC.

System sterowania i kontroli trenażera, za sprawą czujników i sensorów rozmieszczonych w komorach szkoleniowych powoduje, że każde zachowanie szkolonych ma swoje konsekwencje dla pożaru, zgodne z prawdziwymi reakcjami

ognia. Czujniki i elementy pomiarowe trenażera odnotowują sposób podawania medium gaśniczego oraz jego intensywność. Sensory temperatury wokół miejsca

pożarowego podają sygnał do centralnego komputera. Z tych czujników komputer buduje obraz strugi medium stopnia rozproszenia i miejsca podawania, oraz skuteczność schładzania po ugaszeniu pożaru. Mierniki przepływu, kontrolujące odprowadzaną z miejsca pożarowego wodę, dają natomiast sygnał pomiarowy przepływu czyli ilości medium podanego do ugaszenia pożaru. Te parametry decydują w sposób odpowiedni do klasy pożaru o przytłumieniu lub zamknięciu zaworu dopływu gazu do miejsca pożarowego, czyli skutecznego lub nieskutecznego gaszenia. Do ugaszenia pożaru dochodzi wyłącznie w przypadku zastosowania właściwej taktyki. Jest możliwość ustanowienia priorytetów lub wyłączności parametru. Można wprowadzić jako wiodący czynnik rodzaju prądu, lub intensywności podawania. Można też wymagać od systemu aby  oba te czynniki były mierzone i decydowały jednocześnie.

Przebieg akcji gaśniczej jest więc całkowicie monitorowany. Pozwala to na tworzenie raportów (również w formie wydruków). Raporty mogą służyć zarówno do porównań pomiędzy grupami szkolonych, jak i skuteczności podnoszenia umiejętności poszczególnych osób.

Zadymienie wytwarzane przez wytwornicę dymu, daje możliwość ograniczenia gęstym dymem widoczności aż do zera. Dym jest gęsty i ciężki.

System bezpieczeństwa trenażera dokonuje ciągłych pomiarów wszystkich parametrów pracy trenażera oraz warunków panujących w pomieszczeniach szkoleniowych.

Z chwilą przekroczenia któregokolwiek z zadanych parametrów (temperatura, stężenia gazów w powietrzu), następuje uruchomienie trybu awaryjnego, czyli wyłączenie zasilania gazem, włączenie pełnego oświetlenia wnętrza, alarmu dźwiękowego, załączenie systemu oddymiania i odprowadzenia temperatury. W czasie kilku sekund warunki w komorach szkoleniowych pozwalają na wejście bez środków ochrony osobistej. We wszystkich miejscach trenażera, gdzie znajdują się jakiekolwiek instalacje gazowe, zainstalowane są czujniki stężenia propanu w powietrzu. Osiągnięcie poziomu procentowego dolnego stężenia wybuchowego powoduje uruchomienie trybu awaryjnego, ze skutkami jak powyżej. Monitoring stężenia propanu jest pomiarem ciągłym odbywa się cały czas gdy trenażer jest zasilany energią elektryczną, niezależnie czy pracuje czy nie. Poza automatyką, istnieje możliwość uzyskania tego samego efektu natychmiastowego wyłączenia systemu, poprzez wyłączniki awaryjne umieszczone na ścianach wewnątrz komór szkoleniowych, z pilota zdalnego sterowania obsługiwanego przez instruktora będącego wewnątrz ze szkolonymi, oraz z pomieszczenia sterowni przez osobę nadzorującą szkolenie. Kolejnym elementem systemu bezpieczeństwa są płomienie piloty każdego miejsca pożarowego. Układ elektroniczny obserwuje stopień stabilności płomienia pilota, a czujniki temperatury notują czas wzrostu temperatury.

Element pierwszy określa stabilność płomienia, element drugi kontroluje wydajność gazu. Brak prawidłowych odczytów z w/w elementów bezpieczeństwa wyklucza możliwość otwarcia zaworów gazu zasilających pożary. Następne urządzenia czuwające nad bezpieczeństwem to zestaw jednostek pomiarowych na wszystkich instalacjach związanych z przepływem. Każdy fragment instalacji gazowej opatrzony jest czujnikiem przepływu lub ciśnienia. System monitoruje w sposób ciągły dane ze wszystkich pomiarów i w przypadku odchyłki od właściwego poziomu, unieruchomi trenażer. Podobnie dzieje się w przypadku linii zasilających w powietrze, dedykowanych zarówno do zasilania płomieni pilotów, jak i pożarów wewnątrz trenażera. Ostatnią instalacją monitorowaną w sposób ciągły są przewody oddymiania. Przed każdym uruchomieniem trenażera następuje pomiar podciśnienia w instalacji oddymiania. Podobnie jak w przypadku linii gazowych i powietrznych, odczyt inny niż zadany jako właściwy uniemożliwi uruchomienie pożarów.
Wszystkie wymienione powyżej elementy (czujniki, sensory, przepływomierze, itd.), decydują o uruchomieniu pożarów indywidualnie. Wystarczy wskazanie złego parametru z jednego z elementów bezpieczeństwa, a system komputerowy wykluczy możliwość uruchomienia pożaru. Awaria systemu komputerowego automatycznie na poziomie mechaniki uruchomi tryb awaryjny (z konsekwencjami opisanymi powyżej). Odcięcie zasilania elektrycznego powoduje przejście systemu kontroli na zasilanie UPS i włączenie trybu awaryjnego ograniczonego wyłącznie zamknięcie dopływu gazu.

Trenażer zasilany jest propanem, co nie powoduje skażenia środowiska. Szkolenia można więc prowadzić bez szczególnego wyboru i przygotowania miejsca do ustawienia trenażera, ponieważ jego praca nie wpływa na otoczenie. Po szkoleniu nie ma dodatkowych kosztów i pracy w zakresie utylizacji pozostałych po pożarze węglowodorów. Do gaszenia w szkoleniach stosowana jest wyłącznie woda (jako medium gaśnicze), co nie powoduje zwiększania kosztów szkolenia, oraz nie wpływa na środowisko. Sterujący trenażerem system komputerowy przelicza podawaną wodę na skuteczność mediów stosowanych do gaszenia pożarów.

Szkolenie przeprowadzamy wspólnie z Firmą:

egeria.jpg

Praktyczne gaszenie pożarów grupy A i B z wykorzystaniem Trenażera gaśniczego EGERIA TG-8

Trenażer gaśnicowy "Egeria TG-8" służy do prowadzenia szkoleń z praktycznego gaszenia pożarów grupy A i B przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. Jego głównym przeznaczeniem jest nauka gaszenia pożarów przy użyciu gaśnic o masie ładunku do 6 kg. Może także służyć także do nauki gaszenia przy pomocy hydronetek i prądów wody z hydrantów wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu "żywego" ognia szkoleni uczą się gasić pożar  w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W pełni odczuwają oddziaływanie promieniowania cieplnego i uczą się sposobów skutecznego zgaszenia. Naturalny ogień pozwala też nauczyć podawania środków gaśniczych w strefę spalania aby uzyskać jak najszybszy efekt gaśniczy danego rodzaju prądu gaśniczego.
Trenażer gaśnicowy "Egeria TG-8" zasilany jest gazem propan lub mieszanką propanowo-butanową(LPG). Dopływ gazu jest regulowany w dużym zakresie dzięki czemu możliwa jest symulacja pożarów różnej wielkości. Instruktor ma pełną kontrolę nad procesem spalania. Może w każdej chwili przerwać symulację co daje wysokie bezpieczeństwo procesu szkolenia. Kontrola warunków spalania daje też możliwość uzyskania powtarzalnych warunków symulacji dla wszystkich uczestników szkolenia. Unikatowe zastosowanie "poduszki wodnej" do osłony palników, prócz zapewnienia równomierności strefy spalania, daje też podniesienie bezpieczeństwa użytkowania trenażera podczas szkolenia osób mających pierwszy raz styczność z gaszeniem pożarów.

Wielkość powierzchni palników oraz ich wydajność dobrane są w taki sposób, by były zbliżone do pożarów testowych klasy 3A, 5A lub 8A (równowartość energetyczna) wg normy PN-EN 3:7. Pożary testowe tej wielkości stosowane   są do badania skuteczności gaszenia gaśnic przenośnych. Z pomocą zaworów odcinających możemy włączyć odpowiednie sekcje palników, co daje możliwość nauki gaszenia z pomocą gaśnic o masie ładunku odpowiednio 2, 4 lub 6 kg. Do trenażera dołączona jest gaśnica treningowa, napełniana wielokrotnie ładunkiem wodnym. Dzięki użyciu gazu LPG i gaszeniu wodą proces szkolenia przy pomocy trenażera gaśnicowego "Egeria TG-8" jest w pełni czysty ekologicznie i nie pozostają w jego wyniku żadne odpady niebezpieczne.

Szkolenie przeprowadzamy wspólnie z Firmą:

egeria.jpg

Firmy i instytucje oraz osoby zainteresowane zakupem Trenażera gaśnicowego Egeria TG-8, zapraszamy do kontaktu z nami jako przedstawicielem handlowym firmy EGERIA Sp. z o.o.

Trenażer gaśnicowy "Egeria TG-8" dostarczany jest w kompletacji:

 • trenażer
 • butla na gaz LPG
 • gaśnica treningowa
 • kompresor do napełniania gaśnicy treningowej
 • zapalarka gazowa
 • zestaw węży gazowych
 • odpowiednie akcesoria, niezbędne podczas uruchomienia i pracy urządzenia.

Masa kompletnego zestawu:

 • komplet: 25 kg
 • trenażer: 15 kg

Wymiary trenażera:

 • 80 x 60 x 15.

Wszystkie elementy zestawy zapakowane są w ergonomiczny, zamykany wózek o futurystycznych kształtach.

 

trenazer (1).jpg

trenazer (2).jpg

trenazer (3).jpg

Copyright 2015-2017 CSK Tarnów
Back to Top