Wyszukaj na stronie

Infolinia

phonetop.png 14 621 11 10


Platforma e-learningowa

SZKOLENIA Z OBSŁUGI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami)

Kierowca - operator wózków jezdniowych, napędzanych wszystkich typów (elektryczne, spalinowe nisko i wysokoprężne, gazowe - typ I-WJO, II-WJO, III-WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym    (Dz.U. nr 70, poz. 650 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Osoba szkoląca może ubiegać się o uprawnienia  Kierowcy  operatora wózków jezdniowych, napędzanych wszystkich typów I-WJO, II-WJO, III-WJO (elektryczne, gazowe, spalinowe nisko i wysokoprężne  oraz gazowe wraz z bezpieczną wymianą butli).

Szkolenia mogą być przeprowadzane na następujących urządzeniach transportu bliskiego:

 • wózki naładowne,
 • wózki podnośnikowe,
 • wózki unoszące,
 • wózki ciągnikowe,
 • wózki specjalne,
 • pojazdy typu MELEX

Cel szkolenia:

Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności objętych ramowym programem nauczania z zakresu budowy, czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu BHP i P-POŻ , bezpiecznej wymiany butli, ładunkoznawstwa i przepisów ruchu drogowego, jak również roli i funkcji dozoru technicznego. Praktyczna nauka jazdy na różnych typach wózków z elementami obsługi i eksploatacji urządzeń UTB. W razie potrzeby przygotowanie słuchacza do egzaminu państwowego przed Komisją UDT.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla osób indywidualnych, zorganizowanych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych, napędzanych zgodnie  z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 luty 2006 r, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216) oraz imienne zezwolenia na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym, potwierdzane drugostronnie u danego Pracodawcy.
Przygotowanie do egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Certyfikaty wystawiane są w języku polskim i angielskim.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje oraz ćwiczenia praktyczne na palcu manewrowym i w wózkowni. Prace wózkiem (za i wyładowcze) na rampach, podestach i pochylniach.

Grupa docelowa:

od 8 do 15 osób

Czas trwania szkolenia:

67 godzin w tym 47 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych uprawnień przez beneficjentów.

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, mechanizacja czynności przeładunkowych i transportowych, umiejętność obsługi urządzeń UTB.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

rutynowo dwa razy w miesiącu a także każdorazowo w przypadku indywidualnego lub grupowego zainteresowania Firm lub pracowników.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Konserwator wózków jezdniowych, podnośnikowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym    (Dz.U. nr 70, poz. 650 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Osoba szkoląca może ubiegać się o uprawnienia Konserwatora wózków jezdniowych, napędzanych wszystkich typów I-WJO, II-WJO, III-WJO (elektryczne, gazowe, spalinowe nisko i wysokoprężne  oraz gazowe wraz z bezpieczną wymianą butli).

Cel szkolenia:

Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności konserwacji, remontów i napraw bieżących, objętych ramowym programem nauczania z zakresu budowy, obsługi, konserwacji wózków jezdniowych, napędzanych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu BHP i P-POŻ , bezpiecznej wymiany butli, ładunkoznawstwa i przepisów ruchu drogowego, jak również roli i funkcji dozoru technicznego. Przygotowanie do Egzaminu Państwowego przed Komisją UDT.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla  osób indywidualnych, zorganizowanych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Certyfikat ukończenia szkolenia uprawniający do prac konserwacyjnych  i remontowych wózków jezdniowych, napędzanych oraz uprawnienia Konserwatora wózków jezdniowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego - bezterminowo.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje oraz ćwiczenia praktyczne na palcu manewrowym i w warsztatach napraw, remontów i konserwacji.

Grupa docelowa:

od 8 do 15 osób

Czas trwania szkolenia:

67 godzin w tym 47 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych uprawnień

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, mechanizacja czynności przeładunkowych i transportowych. Posiadanie własnych służb konserwacyjno-remontowych.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

rutynowo dwa razy w miesiącu a także każdorazowo w przypadku indywidualnego lub grupowego zainteresowania Firm lub pracowników.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin UDT i certyfikat.

Obsługa podnośników i klap hydraulicznych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o kwalifikacje do obsługi podnośników i klap hydraulicznych oraz przygotowanie ich do egzaminu państwowego przed Komisją UDT.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Kształcenia Kadr i otrzymują certyfikaty ukończenia kursu, na podstawie których składają Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji przed Komisją właściwego Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik stanowi podstawę do wydania zaświadczenia przez UDT do obsługi w/w urządzeń - bezterminowo.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacja oraz ćwiczenia praktyczne na poszczególnych urządzeniach technicznych.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 32 do 60 godzin w zależności od rodzaju i typu urządzenia.

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych, możliwości brania udziału w mechanizacji procesów transportowych, specjalizacja w obsłudze urządzeń technicznych,

Korzyści dla Firmy:

Mechanizacja i przyspieszenie procesów transportowych, rozwój mechanizacji i wyposażenia technicznego firmy, rozszerzenie specjalizacji zawodowej pracowników,

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych  co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Obsługa wciągarek i wciągników (typ I-W, II-W)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o kwalifikacje do obsługi wciągników i wciągarek  (typu I-W lub II-W) oraz przygotowanie ich do egzaminu państwowego przed Komisją UDT.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla osób indywidualnych, zorganizowanych grup zawodowych lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Kształcenia Kadr i otrzymują certyfikaty ukończenia kursu, na podstawie których składają Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji przed Komisją właściwego Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik stanowi podstawę do wydania zaświadczenia przez UDT do obsługi w/w urządzenia bezterminowo.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacja oraz ćwiczenia praktyczne na poszczególnych urządzeniach technicznych.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 32 do 60 godzin w zależności od rodzaju i typu urządzenia.

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych, możliwości brania udziału w mechanizacji procesów transportowych, specjalizacja w obsłudze urządzeń technicznych,

Korzyści dla Firmy:

Mechanizacja i przyspieszenie procesów transportowych, rozwój mechanizacji i wyposażenia technicznego firmy, rozszerzenie specjalizacji zawodowej pracowników,

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Obsługa dźwigów towarowo-osobowych (typ II-D) oraz szpitalnych (typ I-D)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o kwalifikacje do obsługi dźwigów towarowo osobowych (typ II-D) lub szpitalnych (typ I-D)  oraz przygotowanie ich do egzaminu państwowego przed Komisją UDT.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla osób indywidualnych, zorganizowanych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Kształcenia Kadr i otrzymują certyfikaty ukończenia kursu, na podstawie których składają Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji przed Komisją właściwego Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik stanowi podstawę do wydania zaświadczenia przez UDT do obsługi w/w urządzenia. Uprawnienia wydawane są bezterminowo.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje oraz ćwiczenia praktyczne na poszczególnych urządzeniach technicznych.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 32 do 60 godzin w zależności od rodzaju i typu urządzenia.

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych, możliwości brania udziału w mechanizacji procesów transportowych, specjalizacja w obsłudze urządzeń technicznych,

Korzyści dla Firmy:

Mechanizacja i przyspieszenie procesów transportowych, rozwój mechanizacji i wyposażenia technicznego firmy, rozszerzenie specjalizacji zawodowej pracowników,

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego (typ II-S), z kabiny (typ I-S) lub drogą radiową

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o kwalifikacje do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego (typ II-S) lub z kabiny (typ I-S), sterowanych drogą radiową oraz przygotowanie ich do egzaminu państwowego przed Komisją UDT.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Kształcenia Kadr i otrzymują certyfikaty ukończenia kursu, na podstawie których składają Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji przed Komisją właściwego Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik stanowi podstawę do wydania zaświadczenia przez UDT do obsługi w/w urządzenia - bezterminowo.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje oraz ćwiczenia praktyczne na poszczególnych urządzeniach technicznych.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 32 do 60 godzin w zależności od rodzaju i typu urządzenia.

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych, możliwości brania udziału w mechanizacji procesów transportowych, specjalizacja w obsłudze urządzeń technicznych,

Korzyści dla Firmy:

Mechanizacja i przyspieszenie procesów transportowych, rozwój mechanizacji i wyposażenia technicznego firmy, rozszerzenie specjalizacji zawodowej pracowników,

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Obsługa podestów ruchomych (typ I-P, II-P)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o kwalifikacje do obsługi podestów ruchomych  typ II-P (podesty ruchome: wiszące, masztowe, stacjonarne) lub typ I-P (podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne i przewoźne lub samojezdne z każdym typem mechanizmu podnoszenia)  oraz przygotowanie ich do egzaminu państwowego przed Komisją UDT.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla osób indywidualnych, zorganizowanych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Kształcenia Kadr i otrzymują certyfikaty ukończenia kursu, na podstawie których składają Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji przed Komisją właściwego Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik stanowi podstawę do wydania zaświadczenia przez UDT do obsługi w/w urządzenia - bezterminowo.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje oraz ćwiczenia praktyczne na poszczególnych urządzeniach technicznych.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 32 do 60 godzin w zależności od rodzaju i typu urządzenia.

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych, możliwości brania udziału w mechanizacji procesów transportowych, specjalizacja w obsłudze urządzeń technicznych, bezpieczna praca na tych urządzeniach.

Korzyści dla Firmy:

Mechanizacja i przyspieszenie procesów transportowych, rozwój mechanizacji i wyposażenia technicznego firmy, rozszerzenie specjalizacji zawodowej pracowników, poprawa bezpieczeństwa i jakości wykonywanych prac.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Obsługa dźwigów samochodowych typu HDS

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o kwalifikacje do obsługi hydraulicznego dźwigu samochodowego tzw. HDS- a oraz przygotowanie ich do egzaminu państwowego przed Komisją UDT.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla osób indywidualnych, zorganizowanych  grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego i otrzymują certyfikaty ukończenia kursu, na podstawie których składają Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji przed Komisją właściwego Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik stanowi podstawę do wydania zaświadczenia przez UDT do obsługi w/w urządzenia. Uprawnienia wydawane są bezterminowo.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, symulacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na poszczególnych urządzeniach technicznych.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 32 do 60 godzin w zależności od rodzaju i typu urządzenia.

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych, możliwości brania udziału w mechanizacji procesów transportowych, specjalizacja w obsłudze urządzeń technicznych,

Korzyści dla Firmy:

Mechanizacja i przyspieszenie procesów transportowych, rozwój mechanizacji i wyposażenia technicznego firmy, rozszerzenie specjalizacji zawodowej pracowników,

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych  co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:
proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Obsługa żurawi budowlanych (typ I-Ż, II-Ż)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia:

Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o kwalifikacje do obsługi żurawi budowlanych  typ II-Ż (stacjonarne, przewoźne, przenośne, samojezdne) lub typ I-Ż (wieżowe, szynowe)  oraz przygotowanie ich do egzaminu państwowego przed Komisją UDT.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Kształcenia Kadr i otrzymują certyfikaty ukończenia kursu, na podstawie których składają Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji przed Komisją właściwego Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik stanowi podstawę do wydania zaświadczenia przez UDT do obsługi w/w urządzenia - bezterminowo.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacje oraz ćwiczenia praktyczne na poszczególnych urządzeniach technicznych.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 32 do 60 godzin w zależności od rodzaju i typu urządzenia.

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych, możliwości brania udziału w mechanizacji procesów transportowych, specjalizacja w obsłudze urządzeń technicznych,

Korzyści dla Firmy:

Mechanizacja i przyspieszenie procesów transportowych, rozwój mechanizacji i wyposażenia technicznego firmy, rozszerzenie specjalizacji zawodowej pracowników,

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Konserwator urządzeń dźwigowych (podnośniki, wciągniki, wciągarki, dźwigi, suwnice, podesty ruchome),

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Osoba szkoląca może ubiegać się o uprawnienia Konserwatora urządzeń dźwigowych (podnośniki, wciągniki, wciągarki, dźwigi, suwnice, podesty ruchome, klapy hydrauliczne).

Cel szkolenia:

Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności objętych ramowym programem nauczania z zakresu budowy, obsługi, konserwacji urządzeń dźwigowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu BHP i P-POŻ  jak również roli i funkcji dozoru technicznego. Przygotowanie do Egzaminu Państwowego przed Komisją UDT. Uprawnienia wydawane są bezterminowo.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla osób indywidualnych, zorganizowanych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Certyfikat ukończenia szkolenia uprawniający do prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń dźwigowych oraz uprawnienia Konserwatora urządzeń dźwigowych w danej grupie urządzeń dźwigowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego - bezterminowo.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na maszynowniach, placach manewrowych, warsztatach napraw i remontów urządzeń dźwigowych i podnośnikowych.

Grupa docelowa:

od 8 do 15 osób

Czas trwania szkolenia:

67 godzin w tym 47 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych.

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych uprawnień technicznych.

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, mechanizacja czynności przeładunkowych i transportowych.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

rutynowo dwa razy w miesiącu a także każdorazowo w przypadku indywidualnego lub grupowego zainteresowania Firm lub pracowników.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin UDT i certyfikat.

Montażysta rusztowań budowlanych, metalowych, rurowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 roku z późniejszymi
zmianami)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z późniejszymi zmianami)

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych odnośnie wymagań technicznego montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań budowlano roboczych, metalowych, rurowych,stałych, stojakowych, przyściennych zgodnie z normą BN-65/9083-02, PN 59/B-03020, PN-64/B-50500 oraz instrukcją IOMB 488.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym i otrzymują certyfikaty ukończenia kursu, na podstawie których składają Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego celem uzyskania książeczki operatora MRC.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne przy montażu, kotwieniu, demontażu różnych typów rusztowań.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 50 do 60 godzin,

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych uprawnień, umożliwiających podjęcie nowego zatrudnienia lub możliwość zmiany stanowiska pracy. Wykorzystanie badań psychotechnicznych w doborze grupy montażowej.

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie kwalifikacji kadry, spełnienie wymogów technicznych odnośnie posiadania służb kwalifikowanych do montażu i demontażu rusztowań na placu budów

Terminy przeprowadzania szkoleń:

każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Hakowy urządzeń dźwigowych i podnośnikowych

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy hakowego i współpracy z dźwigowym lub suwnicowym  przy obsłudze wciągarek, dźwigów, suwnic i żurawi.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla osób indywidualnych, zorganizowanych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu przed Komisją Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego, słuchacz otrzymuje certyfikat dopuszczający do wykonywania pracy hakowego wciągarek, dźwignic, suwnic i żurawi.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe, symulacja oraz ćwiczenia praktyczne przy zakładaniu różnego typu zawiesi wraz z ładunkami, współpraca z osobami obsługującymi dźwignice, suwnice i żurawie za pomocą łączności radiowej, świetlnej, ruchowej.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 14 do 20 godzin,

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie dodatkowych kwalifikacji do bezpiecznego mocowania, podwieszania i transportu materiałów. Ograniczenie zagrożeń występujących w transporcie mechanicznym,

Korzyści dla Firmy:

Podniesienie bezpieczeństwa podwieszania i transportu ładunków oraz zawieszania go na zawiesiach linowych oraz urządzeniach pomocniczych (belki, trawersy).

Terminy przeprowadzania szkoleń:

rutynowo dwa razy w miesiącu a także każdorazowo w przypadku indywidualnego lub grupowego zainteresowania Firm lub pracowników.

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.

Obsługa urządzeń i sprzętu technicznego wysokospecjalizowanego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263).

Szkolenie  może obejmować następujący sprzęt wysokospecjalizacyjny:

 • elektronarzędzia,
 • węzły betoniarskie,
 • elektrownie polowe,

Cel szkolenia:

Nabycie teoretycznej i praktycznej umiejętności do poprawnej i bezpiecznej eksploatacji sprzętu wysoko specjalizowanego.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy,

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po złożeniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego, otrzymują certyfikat ukończenia kursu, upoważniający do obsługi urządzeń na których odbył szkolenie lub przygotowanie do złożenia przez kursanta Egzaminu Państwowego przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, celem uzyskania książeczki operatora MRC.

Metodologia szkolenia:

wykład, pokaz, prezentacje, dyskusje panelowe oraz ćwiczenia praktyczne na danym urządzeniu.

Grupa docelowa:

od 10 do 15 osób

Czas trwania szkolenia:

od 20 do 30 godzin

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się, obsługi i eksploatacji urządzeń technicznych wpływających na mechanizację procesów remontowo-budowlanych i przemysłowych.

Korzyści dla Firmy:

Przeszkolenie pracowników w zakresie poprawnej, bezpiecznej obsługi i eksploatacji urządzeń technicznych, mechanizacji procesów technologicznych

Terminy przeprowadzania szkoleń:

każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 12 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.


Szkolenia z zakresu uprawnień oparatorów maszyn roboczych ciężkich (MRC)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 roku z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z późniejszymi zmianami)

Zakres szkoleń  zgodny z jego potrzebami:

 • Koparki jednonaczyniowe (wszystkie typy),
 • Koparko-ładowarki (wszystkie typy),
 • Koparkospycharki (wszystkie typy),
 • Koparki wielonaczyniowe (wszystkie typy),
 • Koparki drenarskie (wszystkie typy),
 • Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe (wszystkie typy),
 • Spycharki (wszystkie typy),
 • Równiarki (wszystkie typy),
 • Zgarniarki (wszystkie typy),
 • Ładowarki jednonaczyniowe (wszystkie typy),
 • Pogłębiarki jedno i wieloczerpakowe pływające (wszystkie typy),
 • Palownice (wszystkie typy),
 • Kafary (wszystkie typy),
 • Młoty spalinowe (wszystkie typy),
 • Zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych (wszystkie typy),
 • Maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych (wszystkie typy),
 • Skrapiarki do nawierzchni bitumicznych (wszystkie typy),
 • Frezarki do nawierzchni dróg (wszystkie typy),
 • Maszyny do stabilizacji gruntów (wszystkie typy),
 • Walce drogowe (wszystkie typy),
 • Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne (wszystkie typy),
 • Piły mechaniczne (wszystkie typy),
 • Elektrownie polowe (wszystkie typy),
 • Agregaty tynkarskie (wszystkie typy),

Obsługa obrabiarek wieloczynnościowych, wysokospecjalizowanych sterowanych numerycznie (CNC)

Cel szkolenia:

Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności objętych ramowym programem nauczania z zakresu obróbki wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną, kontroli bieżących i końcowych wyrobów, doboru i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie, tworzenia i wprowadzania ręcznego programu NC, umiejętności edytowania programu, tworzenia programów do obsługi i sterowania Sinumeric, wykonywania różnych części maszyn na obrabiarkach sterowanych numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy.

Typ szkolenia:

stacjonarne, otwarte lub zamknięte dla indywidualnych grup lub zakładów pracy.

Certyfikat uzyskiwany po zakończeniu szkolenia:

Po szkoleniu kursanci otrzymują również ZAŚWIADCZENIE wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Metodologia szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o ćwiczenia wykonywane na rzeczywistych obrabiarkach CNC ze sterowaniem Sinumerik i Fanuc, prezentacje, pokaz, ćwiczenia na stanowiskach komputerowych w programowaniu frezarki/tokarki CNC.

Grupa docelowa:

od 10 do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

od 32 do 60 godzin w zależności od rodzaju i typu urządzenia.

Korzyści dla uczestnika:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Korzyści dla Firmy:

Przygotowanie kadr do obsługi nowoczesnych obrabiarek, maszyn i urządzeń skrawających. Podniesienie kwalifikacji zawodowych załogi.

Terminy przeprowadzania szkoleń:

Każdorazowo po zebraniu grupy zainteresowanych co najmniej 10 osób,

Lokalizacja szkolenia:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie, ul. Azotowa 31 lub w miejscu wskazanym przez zainteresowanych  (dotyczy grup co najmniej 10 osobowych)

Informacje co jest wliczone w cenę:

proces szkoleniowy (teoretyczny i praktyczny), komplet materiałów dydaktycznych, egzamin i certyfikat.


Wszystkie szkolenia na obsługę urządzeń technicznych kończą się egzaminem państwowym przed przedstawicielami Komisji Urzędu Dozoru Technicznego


Copyright 2015-2017 CSK Tarnów
Back to Top